Kongres

II Kongres Nauczycieli Fizyki jest kontynuacją powstałego w 2018 roku pomysłu stworzenia miejsca do wymiany poglądów i doświadczeń członków różnych środowisk związanych z edukacją fizyki na wszystkich poziomach, w celu ich silniejszej integracji i wzajemnego dostrzeżenia różnych punktów widzenia nauczania fizyki. Nieustanne podnoszenie jakości kształcenia młodych pokoleń w zakresie fizyki jest szczytnym celem wielu podmiotów, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Jednak tylko dzięki dialogowi – wzajemnemu zrozumieniu potrzeb i motywacji, a także dalekosiężnych wizji, dostosowujących to kształcenie do lokalnych uwarunkowań i globalnych wyzwań współczesnego świata i uwzględniających najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fizyki, dydaktyki fizyki oraz nauk o procesach uczenia się – kształcenie uczniów i nauczycieli fizyki może się stać bardziej angażujące, motywujące i efektywne. Kongresy Nauczycieli Fizyki tworzą żyzne pole dla tego dialogu.

I Kongres nauczycieli Fizyki odbył się w 2018 roku w Łodzi http://knf1.uni.lodz.pl/.